Giấy cuộn kraft vàng DL 150G/M – 250G/M

Phân loại giấy krap dầy mỏng theo định lượng

  • Giấy krap mỏng với định lượng 70-100g/m2
  • Giấy krap định lượng 150-170g/m2
  • Giấy krap định lượng 170g/m2

Danh mục: