Giấy cuộn kraft DL 150G/M – 450G/M

Phân loại giấy krap dầy mỏng theo định lượng

  • Giấy krap mỏng với định lượng 70-100g/m2
  • Giấy krap định lượng 150-170g/m2
  • Giấy krap định lượng 170g/m2

 

Danh mục: